آمار مراحل ریکی - شفا
ریکی I
آشنائی با حوزه انرژی و تجزیه ( پویش ) آن
شناخت هاله و مراکز اصلی و فرعی انرژی در بدن
مراسم همسو سازی
فراگیری نحوه استفاده از انرژی برای درمان
شناحت و نحوه استفاده از شاقول

ریکی II ریکی I
آشنائی با حوزه انرژی و تجزیه ( پویش ) آن
شناخت هاله و مراکز اصلی و فرعی انرژی در بدن
مراسم همسو سازی
فراگیری نحوه استفاده از انرژی برای درمان
شناحت و نحوه استفاده از شاقول

ریکی II
آموزش سمبل های مقدس سرّی
نحوه ارسال انرژی به راه دور
تمیز کردن و انرژی دادن به مکانهای مختلف برای پاکسازی، مقدس سازی و تمرکز انرژی های مثبت
چند نوع مراقبه برای سلامتی
همسوئی

ریکی III
شناخت و نحوه استفاده از کریستالهای کوهی
آموزش سمبل های مقدس سرّی
جراحی روح و روان و فیزیک بدن برای ایجاد سلامتی
مراقبه حرکتی برای تقویت چاکراها و حاله
مراقبه با سمبل های مقدس سرّی
مراقبه تجلی اهداف
همسوئی

ریکی IV
معلمی
www.rei-ki.ir